top of page
Our Policy- FAQs

(Tiếng Việt bên dưới)

1) Placing an order:

 • You can order on our website or Facebook (m.me/cobekitchen)/Instagram (@cobekitchen_sydney).

 • To provide you with our best services, it is recommended that you book at least 7 to 10 days (for small orders), or at least 1 month (for medium to large orders) before your event.

 • For urgent matters, please contact us at 0486 068 888 (10am - 5 pm weekdays only)

 • Please note that a deposit is required to secure your order.

 • We accept both cash and bank transfer. Prices are not inclusive of GST.( nếu bạn có nhu cầu xuất hóa đơn công ty vui lòng cung cấp cho chúng tôi chi tiết thông tin về công ty qua email info@cobelitchen.com.au)

2) Menu and Dietary Requirements:

 • Our menus can be customised to fit your needs and dietary restrictions, such as gluten-free, vegan, or halal diets, etc. Please inform us in advance of any allergies, intolerances, or preferences so we can ensure a safe and enjoyable experience for all.

 

3) Delivery

 • Contact us for an exact delivery fee as it is subject to various factors, such as

  • Distance between your venue to/from our place in Bankstown NSW 2200

  • Indoor or outdoor setup

  • Car park availability and fee

  • Distance between the car park to where the setup is placed.

 

4) Changing a schedule

 • Once your order is booked, it is important to keep it as planned as we need to organise the food supply and staff for your event.

 • If you require a change of date/time due to an unforeseen reason, you need to inform us at your earliest convenience via Facebook/Instagram, hotline (0486 068 888) or email (info@cobekitchen.com.au). We can move your event to another date/time within 6 months of the original schedule.

 • However, a change of date/time is generally NOT accepted if we are informed within 10 days of the event date. Please contact us ASAP for your specific situation.

 

5) Changing an order

 • Once confirmed, you can only add extra or increase your package value. We do not accept changing to a lesser value order nor a smaller package.

Note

Vui lòng gửi menu cho chúng tôi trước ngày event ít nhất 10 ngày kể từ ngày bạn order

6) Cancelling an order or hire products 

 • Deposit payments are non-refundable and will be forfeited upon cancelling your order.

 • ​If it's a hire product such as (table, chairs,...) You want to cancel, please notify us at least 10 days in advance, if you suddenly report the cancellation fee will be charged 30% of the value of your product hired.

 • Additionally, a cancellation fee of 50% of the order value is applied if you cancel your order within 10 days of the scheduled event.

 

7) Lost, broken, or damaged items

 • If any of our equipment, furniture or decorative accessories is lost, broken or damaged in your event, a damage fee of at least $100/item will apply, subject to the value of the affected items.

8) Other Terms:
- After the customer places a deposit to secure the date, if there are changes to the order during the exchange process, such as:

 1. The customer requests changes to the menu items or packages multiple times (more than 3 exchanges), Cobekitchen reserves the right to apply an additional service fee of $200 per exchange.

 2. Order details will be finalized through Facebook/Instagram messages or email. If the customer requests an in-person meeting, Cobekitchen will calculate an additional transportation fee based on the travel distance.

9) PAYMENT INSTRUCTIONS:

Please proceed with the payments as outlined below:

 • 20% of the total amount to secure your reservation.

 • 50% - 80% after finalizing the menu items within your selected service package.(Kindly inform us at least 3 weeks prior to the event date)

 •  Pay the remaining before the event or on the day of the event, in cash/deposit

----------------

1) Đặt hàng:

 • Quý khách có thể đặt hàng trên trang web hoặc Facebook (m.me/cobekitchen) / Instagram (@cobekitchen_sydney).

 • Để cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt nhất của chúng tôi, bạn nên đặt trước ít nhất 7 đến 10 ngày (đối với đơn hàng nhỏ) hoặc ít nhất 1 tháng (đối với đơn hàng vừa và lớn) trước sự kiện của bạn.

 • Đối với các vấn đề cấp bách, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0486 068 888 (từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều vào các ngày trong tuần).

 • Vui lòng lưu ý rằng cần đặt cọc trước để xác nhận đơn hàng của bạn.

 • Chúng tôi chấp nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. Giá không bao gồm thuế GST.

 

2) Yêu cầu thực đơn:

 • Thực đơn của chúng tôi có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu và hạn chế thức ăn của bạn, như là gluten-free, vegan, hoặc halal v.v. Vui lòng thông báo cho chúng tôi trước bất kỳ dị ứng, hội chứng không dung nạp hoặc sở thích của bạn để chúng tôi đảm bảo một trải nghiệm an toàn và thú vị cho tất cả mọi người.

3) Giao hàng

 • Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết phí giao hàng chính xác vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như:

 • Khoảng cách giữa địa điểm của quý khách và địa điểm của chúng tôi tại Bankstown NSW 2200

 • Tiệc trong nhà hoặc ngoài trời

 • Có chỗ đậu xe hay không và phí đỗ xe

 • Khoảng cách giữa bãi đỗ xe và địa điểm sự kiện.

4) Thay đổi lịch trình

 • Sau khi đặt hàng, việc giữ nguyên lịch trình là rất quan trọng vì chúng tôi cần tổ chức cung cấp thực phẩm và nhân viên cho sự kiện của bạn.

 • Nếu bạn cần thay đổi ngày / giờ vì một lý do không mong muốn, bạn cần thông báo cho chúng tôi ngay lập tức thông qua Facebook / Instagram, hotline (0486 068 888) hoặc email (info@cobekitchen.com.au). Chúng tôi có thể chuyển sự kiện của bạn sang ngày / giờ khác trong vòng 6 tháng kể từ lịch trình ban đầu.

 • Tuy nhiên, thay đổi ngày / giờ THƯỜNG KHÔNG được chấp nhận nếu chúng tôi được thông báo trong vòng 10 ngày trước ngày sự kiện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt cho tình huống cụ thể của bạn.

 

5) Thay đổi đơn hàng

 • Sau khi xác nhận, bạn chỉ có thể đặt thêm hoặc tăng giá trị gói của bạn. Chúng tôi không chấp nhận thay đổi sang đơn hàng giá trị thấp hơn hoặc gói nhỏ hơn.

6) Hủy đơn hàng hoặc sản phẩm thuê

 • Tiền đặt cọc không được hoàn lại và sẽ bị mất khi bạn hủy đơn hàng.

 • Ngoài ra, phí hủy đơn hàng bằng 50% giá trị đơn hàng sẽ được áp dụng nếu bạn hủy đơn hàng trong vòng 10 ngày trước ngày sự kiện.

 • Nếu đó là sản phẩm thuê như ( table,chairs,...) Bạn muốn hủy vui lòng báo trước cho chúng tôi ít nhất 10 ngày nếu báo đột ngột phí hủy phần đó sẽ được tính 30% trên giá trị sản phẩm bạn được thuê.  

 

7) Mất mát, hư hỏng hoặc thiệt hại

 •     Nếu bất kỳ thiết bị, nội thất hoặc phụ kiện trang trí của chúng tôi bị mất, hỏng hoặc thiệt hại trong sự kiện của bạn, một khoản phí thiệt hại tối thiểu là $100/món đồ sẽ được áp dụng, tùy thuộc vào giá trị của các món đồ bị ảnh hưởng.

8) Các khoản khác:

 • Sau khi khách deposit giữ ngày, nếu trong quá trình trao đổi bị thay đổi về đơn hàng như:

 • Khách yêu cầu thay đổi món ăn hoặc package khác nhiều lần (trên 3 lần trao đổi), bên Cobekitchen sẽ có quyền tính thêm phí dịch vụ là $200/ lần làm việc.

 • Các nội dung đặt hàng sẽ được chốt trên tin nhắn Facebook/Instagram hoặc email, nếu khách yêu cầu gặp trực tiếp thì bên Cobekitchen sẽ tính thêm chi phí di chuyển tùy thuộc vào đoạn đường di chuyển.

9) HƯỚNG DẪN THANH TOÁN:

 • Xin vui lòng thực hiện thanh toán theo hướng dẫn sau:

 • 20% tổng số tiền để xác nhận đặt chỗ của bạn.

 • 50% - 80% sau khi hoàn thành việc chốt các món ăn trong gói dịch vụ bạn đã chọn. (Vui lòng thông báo cho chúng tôi ít nhất 3 tuần trước ngày sự kiện)

 •  Thanh toán phần còn lại trước ngày sự kiện hoặc trong ngày sự kiện, bằng tiền mặt/chuyển khoản.

bottom of page